Fabrizio casu lu cori po imbaglia testoCredu sia impussibiri dì li parauri chi currini in cori,


v'è un sintimentu chi si poi ti manca ti senti murì.


No soggu fà mancu un quadru pa fatti vidè,


no esisthini li curori a pudè disignà lu chi tu sei pai me.


Passu li dì mei agguasdhendi chi mi ciammi amori,


pudetti dà chisthi basgi cu la mè passioni,


forse no bastha nemmancu una vidda intrea


tu chi sei luzi, sei arenu, tu sei la rasgioni di la vidda mea.


Si chisthu cori ha imbagliaddu abà vò cumprindì si pò assè pasdhunaddu.


Eu gant'eru fusthunaddu, candu t'abiu affaccu era tuttu più beddu,


prighendi a Deu ugna mamentu chi s'abbizia di chisthu meu sintimentu


cantendiddi lu lamentu di chisthu tuimmentu.


Si chisthu cori ha imbagliaddu dumanda pasdhonu si ha fattu piccaddu


e tuttu chissu chi è isthaddu, amori ti pregu, vogliu sia saivaddu,


prighendi a Deu ugna mamentu chi s'abbizia di chisthu meu sintimentu


cantendiddi lu lamentu di chisthu tuimmentu.


Si no ti l'aggiu mai dittu, no pinsà chi nò abia lu disizu


e si puru abà ti veggu si femmani l'ori chi so drentu a me,


raccontani un sintimentu chi ciamemmu amori,


chi mancu Deu è ridisciddu a dalli foimma e curori


Si chisthu cori ha imbagliaddu…