Fabrizio casu nisciunu mai testoTu lu sai cantu t'aggiu vuruddu, cantu t'aggiu sugnaddu,


eri tuttu chissu chi vuriu, lu cori v'è arribiddu;


oggi è drentu di te, chissa pasthi di me, e abà l'hai cuniscidda


mi debi appasthinì, no mi poi più fuggì, sei pasthi di la vidda


Nisciunu mai pò datti tantu amori, dì la viriddai


Nisciunu mai pò abetti drentu, no ti l'aisittabi mai


Nisciunu mai pò vurè bè cussì cantu ni vogliu a te


e tu lu sai...


Chi nisciunu mai pò isthà cumente me sì affaccu no vi sei


Nisciunu mai t'ha dittu: amori, tu sei in tutti li dì mei


Nisciunu mai t'ha rigaraddu l'ommu chi v'è drentu a me


chi veggu soru a te.


E sì l'ha dizzisu lu disthinu, lu sognu s'è avviraddu


e a gà zescha gherra in chisth'amori, soggu lu susdhaddu


acchì lu cori no, no lu poi cumandà, si v'è un amori veru


tuttu è beddu pai me si tu sei affaccu a me, acchì debi sabbè...


Nisciunu mai pò datti tantu amori, dì la viriddai


Nisciunu mai pò abetti drentu, nò ti l'aisittabi mai


Nisciunu mai pò vurè bè cussì cantu ni vogliu a te


e tu lu sai...


Chi nisciunu mai pò isthà cumente me sì affaccu no vi sei


Nisciunu mai t'ha dittu: amori, tu sei in tutti li dì mei


Nisciunu mai t'ha rigaraddu l'ommu chi v'è drentu a me


chi veggu soru a te.