Fabrizio casu ti rigaru una canzona testoSarru l'occi e probu a immaginà


dui parauri chi t'hai d'ammintà.


Mi bastha chi veggu l'occi toi


e lu cori meu si poni a cantà.


Lu varori chi aggiu daddu a te


soru tu abà lu poi difindì.


Un'asthra canzona nasci inogghi


pinsendi a te chi sei affaccu a me.


Candu lu cori m'hai furaddu


eu l'amori aggiu cunisciddu:


ti rigaru chistha canzona


acchì tui la vidda m'hai rigaraddu.(x2)


Chiss'affettu chi dai soru tu


eu nò possu fanni a mancu più:


una vidda nò mi pò basthà


fai chi puru in zeru ti possia amà.


Tantu chi aggiu già avvisaddu a Deu


una dì candu abaremmu a azzà.


Li parauri mi l'ammentu ancora


candu abì fattu prummissa a me.


Candu lu cori m'hai furaddu


eu l'amori aggiu cunisciddu:


ti rigaru chistha canzona


acchì tui la vidda m'hai rigaraddu.