Francesco demuro maria luisa congiu dinghiridera testoDinghi-dinghiridindi-dinghiridera…


Privéndemi de una costa mia


T’at generadu Deus Soberanu


E benis a innoghe a mi ponner marranu!?


Sa ‘oghe mia est ‘oghe de anghelu,


S’abbivant sas istellas in su chelu


A custu sonu de amore e paghe


Frima e forte che unu nuraghe


Armonica, intonada e fiera.


Dinghi-dinghiridindi-dighiridera…


So deo sa femina chi cantende


Allegrat finas a su rusignolu.


Sa ‘oghe durche de su pipiolu


M’at dadu sa natura generosa.


Cando cant’eo fiorit sa rosa


M’accumpagnat su riu canta-canta


Mi sorriet sa zente tota canta


Mustrèndemi un’istima sintzera


Dinghi-dinghiridindi-dinghiridera…


Sa 'oghe mia est sa pius potente


Chi mancu tue nd’as un’idea,


Bella che i’su sole in oriente


Cando saludat sa terra intrea.


Daghi b’at gara su premiu leat


Ca m’iscurtat sa zente riverente.


‘Uriosa che bentos de traschia


Ma connoschet finas sa melodia.


Dinghi-dinghiridindi-dinghiridera…


Finida s’istajone frittorosa


S’acherat su ‘eranu sorridente.


Sa ‘oghe mia no, no est potente


Ma ninnat e carignat dogni cosa.


In sa die ‘e s’affidu est un’isposa


Bella, càndida pura e lughente.


A custu sonu si mudat sa terra


Irmentighende dogni cuntierra.


Dinghi-dinghiridindi-dinghiridera…


Mama Natura chi est gloriosa


De dogni cosa issa est reina.


A nois duos at dadu un’istrina,


Una potente, una armoniosa.


Che vena de abba bundantziosa


No finat mai custa serentina.


Cantende umpare donamus recreu,


Dae chelu nos beneigat Deus.