Maria Carta Testi

Maria Carta Dies Irae Testo

Die tràgicu su die

morit su mundu in fiama

comente est profetizadu.

Cantu terrore infrenadu

pro su giùighe in arrivu

chi deet totu revelare.

Sonu tremendu at a dare

subra sas losas sa trumba

fortzende totus a su tronu.

Morte e natura a consonu

sos mortos miran in vida

pro su protzessu finale.

Battin su testu fatale

ube ‘ogni òpera est iscritta

pro la poder giudicare.

Ite potho porrogare,

in cale abocadu ispero

si tremat fintzas su giustu?

Die ‘e làgrimas est custu

cando riu lassat su piuber

pro sa sentèntzia su reu.

Lu perdonet Deus meu

Jesus bonu àmalu

reposare fàghelu.

Amen.