Tony Cucchiara Testi

Tony Cucchiara Duetto d’amore Testo

Amuri amuri amuri amuri amuri

quantu cosi ti dassi

quantu cosi t’è dari

Amuri amuri chi mi veni a diri

senza di tia comu putissi fari.

Amuri amuri amuri amuri amuri

nun ci ponnu timpesti

p’astutari st’amuri

Ramuzzi profumati chini ‘i sciuri

‘nta lu me pettu ‘nserranu lu cori

Iu nun aviva milli cori ‘mpettu

unu ca nnebbi

ti lu desi a tia

veni si nni vo’ vidiri l’effettu

nta lu me cori

trovi stampatu

lu to ritrattu.

Iu nun aviva milli cori ‘mpettu

Iu nun aviva milli cori ‘mpettu

Unu ca nneppi ti lu desi a tia

Unu ca nneppi ti lu desi a tia

Veni si nni vo’ vidiri l’effettu

Veni si nni vo’ vidiri

‘Ntra lu mè cori

trovi stampatu

lu to ritrattu

Iu nun aviva milli cori ‘mpettu

unu ca nneppi ti lu desi a tia

veni si nni vo’ vidiri l’effettu

‘nta lu me cori

trovi stampatu

lu to ritrattu.